REGULAMIN Challenge Wejher Open 2023
z dnia 01.05.2023

 1. Rozgrywki tenisowe noszą nazwę Challenge Wejher Open 2023.
 2. Organizatorem rozgrywek jest Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe, ul. Kalwaryjska, 84-200 Wejherowo.
 3. Celem rozgrywek ligowych jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego.
 4. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w biurze Wejherowskich Kortów Tenisowych oraz telefonicznie do dnia 05.05.2023 do godz. 21:00. Zgłoszenie uważa się za ważne dopiero w momencie opłacenia wpisowego.
 5. Wpisowe wynosi 200,00 zł.
 6. Wszystkie mecze turniejowe odbywają się na Wejherowskich Kortach Tenisowych.
 7. Rozgrywki przeprowadzane są w grupach ligowych. Ilość lig i ich liczebność zostanie podana tuż przed rozpoczęciem rozgrywek, a zależeć będzie od ilości zgłoszeń. Rada Challenge dążyć będzie do sytuacji, w której liczba zawodników we wszystkich ligach będzie wynosiła 10. Mecze rozgrywane są wg terminarza zamieszczonego w regulaminie.
 8. Rozegrane zostaną trzy rundy: 1 runda: od 8.05 do 19.06, 2 runda: od 20.06 do 31.07, 3 runda: od 1.08 do 17.09.
 9. Organizator nie przewiduje możliwości przedłużania rund.
 10. Spadki i awanse – patrz załącznik 1.
 11. System punktacji – patrz załącznik 2.
 12. Mecze turniejowe rozgrywane są do wygrania 2 setów. W przypadku remisu /1:1 w setach/ rozgrywany jest super tie-break do 10 punktów. Jeżeli zawodnicy umówią się przed meczem, mogą rozegrać decydujący pełny set. Pozostałe zasady rozgrywania meczów powinny być zgodne z przepisami PZT.
 13. Zwycięzca meczu powinien wpisać wynik w formularzu na stronie chwo.pl oraz na listach rozgrywek tenisowych zawieszonych na tablicy ogłoszeń Rady Challenge w przeciągu dwóch dni od rozegrania spotkania. Brak wpisu będzie skutkować automatycznym wpisaniem przez Radę Challenge obustronnego walkowera. Za rozegrane spotkania uznaje się tylko mecze wprowadzone do systemu internetowego. Jak wpisać wynik na stronie – patrz załącznik 4.
 14. Zabrania się wpisywania wyników meczów „nierozegranych” pod karą wpisania -10 pkt. dla obu stron. W przypadku ponownego złamania tej zasady Rada Challenge może zadecydować o usunięciu zawodnika z rozgrywek.
 15. Zawodnik, który odniesie kontuzję powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić mailowo na liga@chwo.pl i umieścić odpowiedni wpis na tablicy wyników. Zgłoszenie kontuzji skutkuje zawieszeniem zawodnika na okres nie krótszy niż 4 tygodnie.
 16. O kolejności uczestników w tabeli poszczególnych lig w pierwszej rundzie decyduje miejsce zajęte w ubiegłorocznych rozgrywkach Challenge Wejher Open, jednak Rada Challenge może w pierwszej rundzie zmienić kolejność zawodników w ligach dopisując nowych zawodników do poszczególnych lig na zasadzie „dzikiej karty”.
 17. Nowy zawodnik, który do ligi zgłasza się przed 2 bądź 3 rundą, wystartuje w lidze którą wskaże mu Rada Challenge wraz z rozpoczęciem danej rundy. Dopisanie nowej osoby do danej ligi nie wpływa na awanse i spadki jej dotyczące. Dopisanie nowej osoby może zostać dokonane na zasadzie „dzikiej karty”, bądź zastąpienia osoby wycofującej się.
 18. Zawodnicy umawiają się na mecze we własnym zakresie w odpowiadających im wolnych terminach. W przypadku niestawienia się zawodnika na korcie w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny spotkania przyznaje się walkower zawodnikowi obecnemu. Zawodnicy mogą postanowić o rozegraniu spotkania pomimo spóźnienia.
 19. Ostateczne umawianie terminu meczu powinno odbyć się najpóźniej 7 dni przed zakończeniem rundy (w przypadku proponowania terminu „na ostatnią chwilę” i nieustalenia daty rozegrania meczu uznaje się go za walkower obustronny).
 20. Zawodnik, który na propozycję terminu rozegrania meczu odmówił podjęcia wyzwania powinien wyjść z inicjatywą rozegrania meczu w ciągu 3 kolejnych dni i ustalić ostateczny termin spotkania w danej rundzie, dogodny dla obu stron. Jeżeli osoba inicjująca spotkanie nie otrzyma odpowiedzi w ciągu 3 dni, to przysługuje jej prawo wpisania walkowera jednostronnego.
 21. Zawodnicy ponoszą koszt wynajmu kortu po połowie.
 22. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 23. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą przedstawić zgodę na udział od rodzica lub opiekuna prawnego.
 24. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad fair play oraz zasad bezpieczeństwa, w szczególności dotyczących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 przez zawodników ligi CHWO.
 25. Osoba, która nie przestrzega zasad fair play oraz kulturalnego zachowania się na korcie, oraz poza nim, może być upomniana przez innego uczestnika CHWO (w tym swojego przeciwnika na korcie) i ponieść konsekwencje swego zachowania zgodnie z przepisami PZT (ostrzeżenie, utrata punktu, utrata gema, meczu). W skrajnym przypadku Rada Challenge może zadecydować o usunięciu danego zawodnika z rozgrywek.
 26. Każdy uczestnik przystępujący do turnieju wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek ligowych w tenisa ziemnego i zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez złożenie podpisu na listach startowych po wcześniejszym zapoznaniu się Załącznikiem RODO.
 27. Zawodnik zgłaszający uczestnictwo w Challenge Wejher Open akceptuje automatycznie niniejszy regulamin.
 28. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretację, jak i sprawy sporne rozstrzyga RADA Challenge.
 29. Rada Challenge zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 30. Skład RADY Challenge: Lech Bieńkowski, Agata Bieńkowska, Mirosław Brusiło, Marcin Kenner.

Załącznik nr 1, z dnia 01.05.2023
SPADKI I AWANSE

 • 1 liga – spadają 4 ostatnie osoby
 • 2 liga – awansują 4 pierwsze osoby / spadają 4 ostatnie osoby
 • 3 liga – awansują 4 pierwsze osoby / spadają 4 ostatnie osoby
 • 4 liga – awansują 4 pierwsze osoby / spadają 4 ostatnie osoby
 • 5 liga – awansują 4 pierwsze osoby

Dla uproszczenia prezentujemy zasady w poniższej tabeli:

Załącznik nr 2, z dnia 01.05.2023
SYSTEM PUNKTACJI

Zasady ustalania kolejności w grupach (ligach):

 1. System punktacji za mecz:
  1. Wygrana w stosunku 2:0 – 4 punkty (cztery punkty)
  2. Wygrana w stosunku 2:1 – 3 punkty (trzy punkty)
  3. Przegrana w stosunku 1:2 – 1 punkt (dwa punkty)
  4. Przegrana w stosunku 0:2 – 0 punktów (0 punktów)
  5. Walkower obustronny (mecz nierozegrany z przyczyn niezależnych od organizatora) – -1 punkt (minus jeden punkt)
  6. Walkower jednostronny (mecz nierozegrany z powodu nieprzystąpienia jednego z zawodników) – -1 punkt (minus jeden punkt)
 2. W przypadku turniejów rozgrywanych systemem każdy z każdym z grą o miejsca obowiązują następujące zasady ustalania kolejności zawodników:
  1. liczba punktów;
  2. w przypadku, gdy 2 zawodników ma taką samą liczbę punków, o kolejności decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;
  3. w przypadku, gdy trzech lub więcej zawodników ma taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje:
   1. większa różnica setów wygranych od przegranych (między zainteresowanymi) – jeżeli procedura ta doprowadza do określenia pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;
   2. większa różnica gemów wygranych od przegranych (między zainteresowanymi) – jeżeli procedura ta doprowadzi do określenia pozycji tylko jednego zawodnika (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch pozostałych zawodników decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;
   3. losowanie.

UWAGA 1: Jeżeli jakikolwiek rozpoczęty mecz został przerwany i niedokończony z powodu kontuzji lub dyskwalifikacji, dla potrzeb ustalenia kolejności w lidze wynik meczu traktuje się jako skończony. Na przykład, gdy zawodnik A prowadzi z zawodnikiem B 6-3 2-0 i zawodnik A doznaje kontuzji uniemożliwiającej dokończenie meczu; wynik zapisuje się jako 3-6 0-2 Ret., ale dla potrzeb klasyfikacji wynik traktowany jest jako 3-6 6-2 [10-0] dla zawodnika B.

UWAGA 2: Za oddanie meczu walkowerem przyznaje się jeden karny punkt (-1 pkt). Odstępstwem od tej reguły może być tylko zgłoszenie kontuzji.

UWAGA 3: W przypadku, gdy zamiast trzeciego seta rozgrywany jest super tie-break, przy ustalaniu kolejności super tie-break traktowany jest jako jeden set w przypadku liczenia setów i nie jest brany pod uwagę w przypadku liczenia gemów

Premie i bonusy:

 1. Premia punktowa za występ w odpowiedniej lidze jest ściśle powiązana z miejscem zajętym przez danego zawodnika na koniec rundy. Szczegółowa punktacja pokazana jest w grafice poniżej.
 2. Zawodnik, który rozegrał w danej rundzie 4 mecze lub mniej i poddaje pozostałe mecze walkowerem traci prawo do zdobytych punktów z rozegranych meczów, a wszyscy zawodnicy w danej lidze wygrywają mecze walkowerem jednostronnym. W przypadku, gdy nierozegranie meczów nie wynikało z faktu odniesienia i zgłoszenia kontuzji, zawodnik taki traci również premię punktową za występ w odpowiedniej lidze.
 3. Zawodnik, który rozegra w danej rundzie wszystkie spotkania (liczą się również zwycięstwa odniesione walkowerem) otrzymuje bonus punktowy za frekwencję w wysokości 3 punktów.

Tabela przedstawiająca ilość punktów za miejsca zajęte w danej lidze zliczane do klasyfikacji generalnej:

UWAGA – od edycji 2019 liczy się więc miejsce zajęte w lidze a nie ilość zdobytych w danej rundzie punktów. Przykładowo: pierwszy zawodnik w tabeli po zakończeniu 1 rundy w 1 lidze dostaje 200 pkt, drugi 190 itd., plus dodatkowo ewentualny bonus za rozegranie wszystkich meczów. Tylko te punkty liczą się w klasyfikacji generalnej.

Załącznik nr 3, z dnia 01.05.2023
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe, z siedzibą przy ul. Kalwaryjskiej, 84-200 Wejherowo,
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail lech_bienkowski@op.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia Challenge Wejher Open oraz innych turniejów/rozgrywek ligowych zgodnie ze statutem Wejherowskiego Towarzystwa Tenisowego.
 4. Dane nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 5. Dane nie mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub innej organizacji międzynarodowej
 6. Dane będą przechowywane przez okres 50 lat.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Załącznik nr 4, z dnia 01.05.2023
JAK WPISAĆ WYNIK MECZU NA STRONIE?

Od edycji 2022 samodzielnie wpisujemy wyniki do systemu ligowego używając prostego formularza na stronie chwo.pl oraz na tablicy na kortach. Umożliwi to szybsze pojawianie się wyników w Internecie. Na koniec rundy automatyczny system sam uzupełni walkowery obustronne oraz walkowery spowodowane kontuzjami oraz zweryfikuje wszystkie wyniki, w przypadkach określonych powyższym regulaminem.

Do systemu oraz na tablicę prosimy nie wpisywać:

 • Walkowerów obustronnych
 • Walkowerów spowodowanych kontuzjami przeciwnika

Jak wpisać wynik meczu?

UWAGA! Wynik zawsze powinien wpisywać zwycięzca meczu.

 1. Wchodzimy na stronę https://www.chwo.pl/dodaj-wynik/
 2. W polu „Wygrany” wybieramy swoje imię i nazwisko
 3. W polu „Przegrany” wybieramy imię i nazwisko przeciwnika
 4. W przypadku rozegranego meczu przechodzimy do pola „Wyniki”, jeżeli chcemy wpisać walkower to zaznaczamy opcje „V/O
 5. W kolumnie „Gemy wygranego” uzupełniamy swoje gemy
 6. W kolumnie „Gemy przegranego” uzupełniamy gemy przeciwnika
 7. Klikamy „Zgłoś mecz”, a następnie wpisujemy wynik na tablicy na kortach
 8. Jeżeli wyniki na stronie oraz na tablicy się zgadzają zostaną zaakceptowane w ciągu 48 godzin.

Dobre zasady wpisywania wyników:

 1. Wynik wpisujemy tuż po zakończeniu meczu
 2. Wpisujemy taki sam wynik na stronie oraz na tablicy
 3. Pole „Wygrany” to zawsze zwycięzca meczu
 4. Wynik zawsze powinien wpisywać zwycięzca meczu

Jak wpisać krecza?

 • Jeżeli mecz zakończył się z powodu kontuzji, zwycięzca meczu wpisuje pełny wynik meczu, tj. jeżeli było 1:6 3:2 i nastąpiło oddanie meczu kreczem to wpisujemy 1:6 6:2 10:0.

Jak wpisać super tie-break?

 • Jeżeli mecz zakończył się po super tie-break’u, to w 3 wierszu wpisujemy normalnie wynik punktowy, np. 10:8.